Så hanterar vi dina personuppgifter

Start > Om oss > Information om personuppgifter

När du är medlem i EFS eller Salt i Södertälje, eller deltar i vissa av våra verksamheter, behöver vi behandla dina personuppgifter. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter vi behandlar varierar, men grunden är att vi aldrig ska behandla fler uppgifter än nödvändigt.

Medlemskap

När du är medlem i EFS i Södertälje eller Salt i Södertälje behandlar vi vissa personuppgifter om dig som du själv lämnar. Detta för att kunna fullfölja avtalet om medlemskap. Uppgifterna lagras på ett säkert sätt och är bara tillgängliga för de personer och organisationer som behöver kunna hantera dem.

Deltagare i en verksamhet

För att du ska kunna delta i vissa av våra verksamheter behöver vi behandla dina personuppgifter, uppgifter som du själv lämnar. Om du är under 16 år krävs dessutom att minst en vårdnadshavare godkänner denna hantering. Vi behöver lagra personuppgifter för att säkerställa att verksamheten genomförs på ett säkert sätt och för att vi ska kunna skicka ut information till dig. Vissa personuppgifter behövs även för att vi ska kunna ansöka om bidrag för verksamheten eller uppfylla andra lagkrav.

Fotografering och film

Vi vill gärna publicera bilder och filmer på personer som deltar i våra verksamheter. Det kan röra sig om publicering på webben, i sociala medier, på affischer eller i andra sammanhang. Men vi kommer bara att använda bilder eller filmer där du medverkar efter att du har lämnat skriftligt samtycke. Samtycket kan återkallas när du vill och då kommer vi inte fortsätta använda materialet. Den användning som har gjorts innan samtycket tas tillbaka påverkas inte.

Radering av personuppgifter

Om du begär utträde ur föreningen, eller väljer att sluta med en verksamhet, kommer dina personuppgifter att gallras. Undantag kan ske för uppgifter som vi enligt lag eller genom andra avtal måste arkivera eller hantera under en viss tid. Du har även rätt att själv begära att dina personuppgifter ska raderas.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, vänligen ta kontakt med EFS i Södertälje eller Salt i Södertälje via e-post efs@hagaberg.nu eller genom att skicka din begäran per post till
EFS i Södertälje
Grödingevägen 19
152 70 Södertälje

Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdatering av denna information

Vi kan komma att uppdatera denna information när som helst. Du uppmanas därför att ha koll på denna sida, så att du håller dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om oss

Blanketter GDPR

Ladda ner och fyll i en blankett för att godkänna att EFS i Södertälje och Salt i Södertälje får publicera bilder på dig eller ditt barn: